Научни звания и година на получаване:

Гл. ас – 1991 година;

Доцент - 1999 година.

Професор - 2010 година.

Научна кариера: 

Доктор по педагогика – 1994 година;

Доктор на педагогическите науки – 2007 година.

Научни интереси и области на изследователска дейност:

Начална училищна педагогика;

Методика на техническото и технологичното обучение в детската градина и началния етап на основното образование;

Методология и методика на педагогическите изследвания.

 Специализации: 

Едногодишна специализация на тема: “Теория на обучението и възпитанието” в СУ “Кл.Охридски” – 1986/1987 година.

Проф. дпн Г. Иванов е преподавател в Педагогическия факултет на Тракийски университет - Стара Загора и ръководител на сектор "Качество и акредитация" в ТрУ.

История на сайта

Сайтът е разработен през месец ноември 2008 г. със съдействието на проф. д.п.н. Георги Иванов.

Администратор на сайта: Петя Дунчева

 

Нашите посетители

Сайтът цели да подпомогне обучението на студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет - Стара Загора.