Публикации и научни трудове, учебници и учебни помагала

Учебници и учебни помагала: 

 Начално училище  1-4 клас

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-416/11.06.2002 г. на министъра на образованието и науката


Автори: доц. д-р Любен Владимиров Витанов и доц. д-р Георги Петков Иванов
Рецензенти: доц. д-р Ваня Георгиева, Стефка Стоянова
Редактор Силвия Цветанска

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-743/11.09.2003 г. на министъра на образованието и науката.
Към учебника има 19 приложения

Автори: доц. д-р Любен Владимиров Витанов и доц. д-р Георги Петков Иванов
Рецензенти: доц. д-р Ваня Георгиева, Стефка Стоянова
Редактор Силвия Цветанска

 

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-1342/31.08.2004 г. на министъра на образованието и науката.

Автори:
Доц. д-р Любен Владимиров Витанов, доц. д-р Георги Петков Иванов

 

Рецензенти: Доц. д-р Ваня Георгиева, Стефка Стоянова

Учебникът е одобрен със заповед РД 09-1184/12.07.2005 г. на
министъра на образованието и науката.

Автори:
Доц. д-р Любен Владимиров Витанов, доц. д-р Георги Петков Иванов.

 

Рецензенти: Доц. д-р Ваня Георгиева, Стефка Стоянова
 

 

 Предучилищна възраст  1 клас

Диагностични задачи, образователни направления "Природен свят", "Изобразително изкуство", конструктивно-технически и битови дейности"

Автори
проф. д-р Димитър Гюров, доц. д-р Весела Гюрова, Румен Генков, доц. д-р Любен Витанов, доц. д-р Георги Иванов

 

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД09-899/09.10.2002 г. на министъра на образованието и науката

Автори:
Доц. д-р Любен Владимиров Витанов, доц. д-р Георги Петков Иванов

   
   

 

Публикации 

-         Докторска дисертация (доктор по педагогика): “Ефективност на проверочно-оценъчната дейност в обучението” – 1993 година.

-         Автореферат на дисертация на тема: “Ефективност на проверочно-оценъчната дейност в обучението” – 1993 година.

-         Докторска дисертация (доктор на педагогическите науки): „Развитие на сетивното познание на учениците от първи клас в обучението по домашен бит и техника” – 2007 година.

-         Автореферат на дисертация на тема: „Развитие на сетивното познание на учениците от първи клас в обучението по домашен бит и техника” – 2007 година.

 - Монографии:  

1.     Иванов, Г. Трудово обучение - ръководство за учителя на IV клас. “Макрос”, Пловдив,1995.,127 страници.

2.     Иванов, Г. С. Сидерова. Битово обслужващият труд в началното училище. “Макрос”, Пловдив, 1996.,159 стр.

3.     Иванов, Г. Педагогически аспекти на апликирането в началното училище. ИПКУ,Стара Загора,1997.,111 стр.

4.     Иванов, Г., Е.Грудлева. Агро-екологична технология. Макрос, Пловдив, 1999. 260 стр.

5.     Бялков, Б. Г. Иванов. Какво научаваме за ученика, когато мълчи. ИК “Кота”, Стара Загора, 2002., 200 стр.

6.     Иванов, Г. и др. Втори живот на отпадъците. “Херон”, Варна, 2003.64 стр.

7.     Иванов, Г. и др. Целеполагането в педагогическата и изследователската дейност на учителя. ИК “Кота”, Стара Загора, 2003.

8.     Иванов, Г. Развитие на речта на учениците чрез техническото и технологичното обучение. ИК “Кота”, Стара Загора, 2006.

9.     Иванов, Г. Педагогическото взаимодействие в технологическата подготовка на децата от 3 до 11 години – първа част „Начално училище”. Изд. ТрУ Стара Загора, 2007., 268 стр.

10.  Иванов, Г. и др. Педагогическото взаимодействие в технологическата подготовка на децата от 3 до 11 години – втора част „Детска градина”. Изд. ТрУ Стара Загора, 2008., 169 стр.

11.  Иванов, Г. Трудовите умения на малкия ученик. Изд. ТрУ Стара Загора, 2008., 196 стр.

12.  Иванов, Г. Мултисензорност в техническото и технологичното обучение – начална училищна възраст. Изд. ТрУ Стара Загора, 2008., 262 стр.

  - Учебни издания:

 13. Витанов, Л. Г.Иванов. Домашен бит и техника за първи клас. “Просвета”, С., 2002.

14. Витанов, Л. Г.Иванов. Книга за учителя по домашен бит и техника за първи клас. “Просвета”, С., 2002.

15. Иванов, Г.. Украса за празници. Материали по домашен бит и техника за първи клас. “Просвета”, С., 2002.

16. Витанов, Л. Г.Иванов. Домашен бит и техника за втори клас. “Просвета”, С., 2003.

17. Витанов, Л. Г.Иванов. Книга за учителя по домашен бит и техника за втори клас. “Просвета”, С., 2003.

18. Витанов, Л. Г.Иванов. Домашен бит и техника за трети клас. “Просвета”, С., 2004.

19. Витанов, Л. Г.Иванов. Книга за учителя по домашен бит и техника за трети клас. “Просвета”, С., 2004.

20. Витанов, Л. Г.Иванов. На работа ръчички. Поредица: “Ръка за ръка”, книжка за подготвителната група в детската градина и в училище. “Просвета”, С., 2003.

21. Витанов, Л. Г.Иванов. На работа ръчички. Поредица: “Ръка за ръка”, книжка за предучилищна група в детската градина – 4-5 годишни. “Просвета”, С., 2004.

22. Витанов, Л. Г.Иванов. На работа ръчички. Поредица: “Ръка за ръка”, книжка за предучилищна група в детската градина – 3-4 годишни. “Просвета”, С., 2004.

23. Витанов, Л. Г.Иванов. На работа ръчички. Поредица: “Ръка за ръка”, книжка за предучилищна група в детската градина – 5-6 годишни. “Просвета”, С., 2005.

24. Гюров, Д. Г. Иванов и др. Програмна система „Ръка за ръка” – книга за учителя. „Просвета”, С., 2003.

25. Витанов, Л. Г.Иванов. Домашен бит и техника за четвърти клас. “Просвета”, С., 2004.

26. Витанов, Л. Г.Иванов. Книга за учителя по домашен бит и техника за четвърти клас. “Просвета”, С., 2004.

27. Герганов, Е. Е. Василева, А.Манова, С.Цветанска, Л.Витанов, Г. Иванов. Какво и колко знам в края на първи клас. „Просвета” , С., 2004.

28. Герганов, Е.Е. Василева, А.Манова, С.Цветанска, Л.Витанов, Г. Иванов. Какво и колко знам в края на първи клас. Книга за учителя. „Просвета”, С., 2004.

   - Публикации в научни периодични издания: сп. „Начално училище” 

29. Иванов, Г. Танграмите в обучението по ръчен труд в началното училище. – Начално училище, бр. 2, 1994., стр. 16

30. Иванов, Г. Някой аспекти на проверочно-оценъчната дейност в началното училище. – Начално училище, бр. 1. 1994., стр. 55.

31. Иванов, Г. Характеристика на обучението по ръчен труд в ІV клас. – Начално училище, бр. 2, 1995., стр. 41

32. Иванов, Г. Особености на учебната документация за обучението по ръчен труд в ІV клас. – Начално училище, бр. 3., 1995., стр. 35

33. Иванов, Г. Опит за операционализация на целите на учебно-възпитателната работа по ръчен труд І-ІV клас. – Начално училище, бр. 4, стр. 44.

34. Иванов, Г. Форми, пространство, функции – фактори при изработване на изделия от хартия в обучението по ръчен труд от І до ІV клас. – Начално училище, бр. 1, 1996., стр. 31.

35. Иванов, Г. Някой възможности за активно социално учене при обучението по ръчен труд – ІV клас. – Начално училище, бр. 2. 1998 стр.25.

36. Иванов, Г. Методически особености на организирането и осъществяването на техническата дейност в обучението по ръчен труд в ІV клас. – Начално училище, бр. 6. 1998., стр. 3.

37. Иванов, Г. Актуалността – един от принципите за подбор на учебното съдържание в обучението по ръчен труд. – Начално училище, бр. 1., 1999. притурка „Моливко и сръчко”, стр. 97.

38. Иванов, Г. и др. Учебното съдържание по домашен бит и техника в І клас като средство за формиране и развитие на интелектуални умения и навици. – Начално училище, бр. 2, 2007., стр. 55

39. Иванов, Г. Мултисензорност и себепознание на учениците от начална училищна възраст. – Начално училище, бр. 3, 2007., стр. 10

40. Иванов, Г. Съдържание на обучението по домашен бит и техника в първи клас като цел и средство за развитие на сетивното познание. – Начално училище, бр. 6. 2007., стр. 76.

41. Иванов, Г. Съдържание на обучението по домашен бит и техника в първи клас като цел и средство за развитие на сетивното познание. – Начално училище, бр. 1. 2008., стр. 103 (продължение).

42. Иванов, Г. Съдържание на обучението по домашен бит и техника в първи клас като цел и средство за развитие на сетивното познание. – Начално училище, бр. 2. 2008., стр. 81 (продължение от бр. 1 и бр. 6). 

- Публикации в научни периодични издания: сп. „Начално образование”

43. Иванов, Г. Още нещо за танграмите. – Начално образование, бр. 5, 1994., стр. 52.

44. Иванов, Г. Да сглобим самолет. – Начално образование, бр. 3., 1996. корица.

45. Иванов, Г. Още нещо за „послушната хартия” в обучението по ръчен труд. – Начално образование, бр. 1., 1997. стр. 64

46. Иванов, Г. Н. Койчева. Опитната работа в обучението по ръчен труд І-ІV клас. І Начално образование, бр. 1., 1998., стр. 41

47. Иванов, Г. Някой възможности за осъществяване на графическата подготовка на ученици от началното училище при обучението по ръчен труд. – Начално образование, бр. 8., 1998., стр. 70 

48. Иванов, Г. Специфика на някой подходи в обучението по ръчен труд. – Начално образование, бр. 5, 1999., стр. 46. 

49. Иванов, Г. Варианти на поставки за яйца и поздравителни картички по темата „Да се приготвим за Великден” в обучението по ръчен труд. – Начално образование, бр. 1., 2000., стр. 37.

50. Иванов, Г. Варианти за организиране и осъществяване на урок по ръчен труд във втори клас по тема „Природна аптека”. – Начално образование, бр. 2., 2000., стр. 71 

51. Иванов, Г. Още преди да са подготвени новите учебници по ръчен труд за началното училище. – Начално образование, бр. 5-6, 2000., стр. 56.

52. Иванов, Г. Игров вариант за осмисляне на понятието „винт” и резбово съединение при разработване на учебното съдържание по темата „Винтове” – ІІІ клас. – Начално образование, бл. 3., 2001., стр. 75

53. Иванов, Г. Образци на изделия за усъвършенстване на уменията на първокласниците за изрязване на хартия. – Начално образование, бр.5-6, 2001., стр. 91.

54. Иванов, Г. Интерактивни методи в учебно-възпитателния процес по домашен бит и техника – първи клас. – Начално образование, бр. 6, 2005., стр. 3.

55. Иванов, Г. За яснота при употребата на понятията „конструиране” и „моделиране” в обучението по домашен бит и техника – І-ІV клас. – Начално образование, бр. 4, 2006., стр. 14

56. Иванов, Г. М. Пеловска. Разговор за отпадъците, или вторият живот на отпадъците – „живот за природата и за самите нас”. – Начално образование, бр. 6, 2006., стр. 22. +

57. Иванов, Г. Особености на принципите за нагледност и мултисензорност в обучението по домашен бит и техника. – Начално образование, бр. 2., 2008., стр. 47.

58.    Иванов, Г. Технологични решения за осъществянане на обучение по домашен бот и техника на основата на мултисензорния принцип. – Начално образование, бл. 3., 2008., стр. 3.

- Публикации в научни периодични издания: сп. „Образование”

59. Иванов, Г. Характер на познанието от изследванията по предметите от естетическия цикъл в началното училище. – Образование, бр. 6., 1998., стр. 47.

- Публикации в научни периодични издания: сп. „Образование и квалификация”

60. Иванов, Г. Влиянието на мотива у умствено изостаналите ученици. – Образование и квалификация, бр. 5 – септември-октомври, 1999., стр. 99. 

- Публикации в научни периодични издания: сп. „Дом, дете, детска градина”

     61. Иванов, Г. Подробни описания за разработване и описание на диагностична процедура. - Дом, дете, детска градина, бр. 1., 1999. стр.66.  

     - Публикации в научни периодични издания: сп. „Предучилищно възпитание”

62. Иванов, Г. Контактът и физическото докосване в педагогическото общуване с децата. – Предучилищно възпитание, бл. 8. 2003. стр. 54. 

    - Публикации от научни форуми

63. Иванов, Г. Специфика на някой подходи в обучението по ръчен труд. Културна погранична соработка „Исток – исток”, Програма „Phare – Credo”, Берово, Р.Македония, 2000. стр.124.

64. Иванов, Г. Технология на определянето на целите и задачите при моделирането с хартия в обучението в началното училище.. Културна погранична соработка „Исток – исток”, Програма „Phare – Credo”, Берово, Р.Македония, 2000. стр.136.

65. Иванов, Г. В. ПетроваВъзможности за осъществяване на междупредметни връзки в новите учебни програми за първи клас. В сб. „Обучението по математика в първи – четвърти клас в контекста на държавните образователни изисквания” 4-5 юни, 2002., Стара Загора, стр. 65.

66. Иванов, Г. Влияние на съвременните методи за научно познание върху съдържанието на учебниците по домашен бит и техника в І –ІV клас. В Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет – 2003., Т. ІV, стр. 179.

67. Иванов, Г. Нови акценти върху възгледите, учебното съдържание и методиката на обучение по домашен бит и техника – ІІІ клас. В Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет – 2004., Т. V, стр. 20.

68. Иванов, Г. Съдържателна валидност на картинните критериални тестове по домашен бит и техника за първи клас. В сб. „Обучение и възпитание в началното училище, детските градини и специалните училищни заведения”, септември 2004., стр. 207.

69. Ivanov,G. H. Dimitrova The role-play training as a means and method of personal expression of the students in the 4-th grade in their training in “style and skills of living”. Trakia journal of sciences. Volume № 3, number 8, 2005., 17.

70. Иванов, Г. Учебното съдържание по домашен бит и техника. В Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет – 2006., Т. VІ, стр. 26.

71. Иванов, Г. Особености на учебното съдържание по домашен бит и техника – трети клас за изграждане на символно-аналитична култура. В сб. „Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, септември 2005., стр. 265.

72. Иванов, Г. Формиране на графични умения в обучението по домашен бит и техника – ІV клас. В Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет – 2006., Т. VІІ, стр. 66.

73. Иванов, Г. Мултисензорният принцип в техническото и технологично обучение в детската градина. В сб. „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, 2006., стр.3.

74. Иванов, Г. Проблемът за работоспособността и умората на учениците в обучението по домашен бит и техника в началното училище. В Годишник на Тракийски университет, Педагогически факултет – 2007., Т. VІІІ, стр. 18.

75. Иванов, Г. Вариант за диагностика техническото мислене на първокласниците в обучението по домашен бит и техника. В сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика” 125 години предучилищно образование в България, септември 2007., стр. 500.

76. Иванов, Г. Изследване умението на учениците от първи клас за ориентиране в символно-графическа информация. В сб. „Образованието, балканите, Европа” – четвърти балкански конгрес. Т. 2. юни 2007., стр. 400.

77. Ivanov, G.The transition from heteronomy to autonomy in the management of the cognitive behavior of the pupil in the technological training. ІV International Scientific Conference University “SS Cyril and Methodius” – Skopie, Republic of Makedonia, 2008., 379.

78. Иванов, Г. Технологични проблеми при проучване качеството на обучение във висшето училище. В сб. "120 години Софийски университет и развитие на педагогическата наука", С. 2008., стр. 347.

79. Иванов, Г. Хр. Димитрова  Художествено-констуктивната дейност в обучението по домашен бит и техника. В сб. "120 години Софийски университет и развитие на педагогическата наука", С. 2008., стр. 327.